Handelsbetingelser B2B

HANDELSBETINGELSER ‚Äď VIASOL A/S

B2B
B2B ‚Äď HANDEL MED ERHVERV

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

N√¶rv√¶rende almindelige betingelser (herefter ben√¶vnt Betingelserne) fasts√¶tter de n√¶rmere vilk√•r for VIASOL A/S‚Äô (herefter ben√¶vnt ‚ÄĚS√¶lger‚ÄĚ) levering af varer til en ikke-forbruger/forretningsdrivende (herefter ben√¶vnt K√łber) som beskrevet i den mellem K√łber og S√¶lger A/S indg√•ede aftale (herefter ben√¶vnt ‚ÄĚAftalen‚ÄĚ).

I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser g√¶ldende og g√•r forud for K√łbers eventuelle almindelige betingelser.

2 Ydelsernes omfang

Sælgers ydelse består i levering af varer, hvis nærmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i Sælgers ordrebekræftelse.

3 Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om k√łb anses f√łrst indg√•et, n√•r S√¶lger har fremsendt en ordrebekr√¶ftelse herp√• til K√łber.

Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser, brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

4 Annullering og ændring af ordrer

K√łber har efter afgivelse af ordre ikke ret til √¶ndring heri eller annullering heraf.
S√•fremt S√¶lger p√• trods af ovenst√•ende s√¶rskilt godkender en annullering eller √¶ndring, er K√łber pligtig at betale de med annulleringen eller √¶ndringen forbundne omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som f√łlge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis annullering er K√łber videre pligtig til at erstatte S√¶lgers mistede fortjeneste.

5 Returvarer og returnerbar emballage

Varer modtages ikke retur.
S√•fremt det p√• trods af ovenst√•ende aftales, at S√¶lger tager varer retur, skal varerne v√¶re ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage. Varerne skal v√¶re fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til K√łber, modtages dog aldrig retur.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Sælgers salgsomkostninger.
Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slidtage, håndterings-, og fragtomkostninger m.v.

6 Priser og fakturering

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Sælgers ordrebekræftelse.

S√¶lger er berettiget til at fakturere K√łber for betaling for varer, efterh√•nden som levering sker.

7 Betaling

De af Sælger fremsendte fakturaer forfalder til betaling 1 dag INDEN leveringsdato. Varer udgår ikke fra Viasol A/S’ lager, med mindre der er registreret betaling for varen.

Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at opkræve morarenter på 2% pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen.

S√•fremt der leveres l√łbende, og der foreligger forsinket betaling fra K√łbers side af en fremsendt faktura, er S√¶lger berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige leverancer til K√łber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kr√¶ve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til K√łbers forsinkelse med betalingen.

S√ÜLGER FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL VARER INDTIL DEN FULDE K√ėBESUM ER ERLAGT.

8 Garanti

S√¶lger yder ikke selvst√¶ndig garanti p√• vareleverancer. K√łber kan ikke overfor S√¶lger rejse krav i henhold til en i k√łbsaftalen eller p√• anden m√•de tilsagt producentgaranti for en vare, idet S√¶lger alene videreformidler en s√•dan producentgaranti til K√łber.

9 Fejl og mangler

K√łber er forpligtet til at unders√łge og teste det leverede umiddelbart efter levering, s√• grundigt som forholdet n√łdvendigg√łr det, for at konstatere, om der er mangler ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekr√¶ftelsen s√•vel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at p√•ber√•be sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter ben√¶vnt ‚ÄĚfejl‚ÄĚ), skal K√łber skriftligt reklamere overfor S√¶lger straks efter, at fejlen er eller burde v√¶re opdaget. K√łber skal i forbindelse med reklamationen angive og p√• forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. S√¶lger er alene ansvarlig for fejl, som K√łber har reklameret over straks fra levering af den fejlbeh√¶ftede vare.

S√¶lger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, s√•fremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i overensstemmelse med det aftalte. S√¶lger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes K√łbers egne forhold s√• som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug, anvendelse imod S√¶lgers forskrifter samt √¶ndringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.

S√•fremt der m√•tte v√¶re fejl i leverede varer, kan S√¶lger v√¶lge, hvorvidt S√¶lger vil: a) afhj√¶lpe fejlen, b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbeh√¶ftede varer, eller c) give K√łber et forholdsm√¶ssigt afslag i prisen.

I det tilf√¶lde hvor det med rimelighed vurderes, at K√łber selv kan foretage afhj√¶lpning, anses afhj√¶lpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller instruktion for afhj√¶lpning.

Såfremt Sælger vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Sælger forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og på egen bekostning at foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.

S√•fremt S√¶lger ikke inden rimelig tid foretager afhj√¶lpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omst√¶ndighederne kr√¶ver, kan K√łber skriftligt give S√¶lger en endelig og rimelig frist for at foretage afhj√¶lpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udg√łre 5 arbejdsdage og tidligst udl√łbe 20 arbejdsdage regnet fra det tidspunkt, hvor S√¶lger modtog K√łbers skriftlige reklamation i anledning af fejlen.

Har S√¶lger ikke foretaget afhj√¶lpning, om- eller efterlevering ved fristens udl√łb, har K√łber ret til et forholdsm√¶ssigt afslag svarende til den fejlbeh√¶ftede andel af det leverede i forhold til den samlede leverance og pris.

S√•fremt fejlen er v√¶sentlig, kan K√łber oph√¶ve aftalen for s√• vidt ang√•r den fejlbeh√¶ftede andel af varerne. K√łber kan alene oph√¶ve Aftalen for s√• vidt ang√•r ikke-fejlbeh√¶ftede varer, s√•fremt de st√•r i en s√•dan sammenh√¶ng med de fejlbeh√¶ftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

K√łber kan ikke overfor S√¶lger rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, med mindre S√¶lger kan f√• kravet d√¶kket af producenten.

Har K√łber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives S√¶lger, skal K√łber erstatte de udgifter, S√¶lger m√•tte have haft i s√•dan sammenh√¶ng, herunder unders√łgelses- og fragtomkostninger.

10 Levering og risikoens overgang

Det i ordrebekr√¶ftelsen anf√łrte leveringstidspunkt er alene vejledende for S√¶lger, med mindre andet skriftligt er aftalt.
S√•fremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har S√¶lger ret til tidsfristforl√¶ngelse i f√łlgende tilf√¶lde;
a) Force majeure jf. punkt 13
b) Ved forsinkelse, som skyldes S√¶lgers leverand√łrer, transport√łrer eller √łvrige tredjemand
c) Usædvanligt vejrlig
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
Hvor der er truffet aftale om levering p√• K√łbers adresse eller andet af K√łber anvist sted, leveres varen s√• n√¶r brugsstedet, som en lastvogn efter chauff√łrens sk√łn kan k√łre uden fare for at k√łre fast eller beskadige k√łret√łjet eller omgivelserne.
K√łber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stilleforn√łdent mandskab til r√•dighed for afl√¶sning.
S√•fremt K√łber ikke opfylder de ovenfor anf√łrte forpligtelser, vil S√¶lger v√¶re berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frig√łrende virkning p√• leveringsstedet, uanset om en repr√¶sentant for K√łber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overg√•r til K√łber ved levering. F√łlgeseddel eller transport√łrens k√łreseddel anses som dokumentation for levering.
Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med afl√¶sning p√• K√łbers adresse eller andet af K√łber anvist sted d√¶kkes af K√łber, ligesom K√łber d√¶kker eventuelle omkostninger, der f√łlger af, at K√łber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

11. Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

K√łber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet K√łber ellers mister ethvert krav p√• grund af forsinkelsen.
Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering.
I tilf√¶lde af v√¶sentlig forsinkelse er K√łber berettiget til at h√¶ve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er K√łber dog alene berettiget til at h√¶ve den forsinkede delleverance.
K√łber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af S√¶lgerens forsinkelse. Dette g√¶lder uanset om K√łber h√¶ver eller fastholder k√łbet.

12 Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar for sådanne skader, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset. Sælger er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra

S√¶lger m√•tte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes ud√łvelse af grov uagtsomhed fra S√¶lgers side, og S√¶lgers ansvar herfor ikke lovligt m√•tte v√¶re begr√¶nset.
Sælgers ansvar for produktskader er for erhvervstingskader begrænset til maksimum kr. 10.000.000.
I tilf√¶lde hvor S√¶lger er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden ogs√• kan henf√łres til fejl beg√•et af K√łber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
I det omfang S√¶lger m√•tte blive p√•lagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er K√łber forpligtet til, at holde S√¶lger skadesl√łs for det ansvar S√¶lger m√•tte blive p√•lagt, og som er videreg√•ende end S√¶lgers ansvar efter ovenst√•ende bestemmelser. K√łber er forpligtet til at lade sig sags√łge/indklage ved samme domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod S√¶lger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af S√¶lger via K√łber til tredjemand.
Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13 Force majeure

I tilf√¶lde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor S√¶lgers kontrol, herunder men ikke begr√¶nset til arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan S√¶lger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til K√łber hurtigst muligt.

14 Almindelig ansvarsbegr√¶nsning og transport i krav mod s√¶lgers leverand√łrer

S√¶lgers ansvar kan ikke ‚Äď uanset eventuel p√•vist uagtsomhed ‚Äď omfatte dagb√łder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret m√•tte st√łttes p√• almindelige erstatningsregler eller -grundlag.
I det tilf√¶lde, hvor S√¶lgers leverand√łr eller anden tredjemand har et ansvar over for S√¶lger for forsinkelser eller mangler, vil S√¶lger v√¶re indstillet p√• at give K√łber transport i S√¶lgers krav mod leverand√łren eller tredjemand.

15 Tavshedspligt

I forbindelse med Aftalens udf√łrelse kan begge parter f√• adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indest√•r for, at de selv samt deres ansatte og underleverand√łrer i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegr√¶nset.

Udover n√¶rv√¶rende bestemmelse g√¶lder √łvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

16 Fortolkning og ændringer

N√¶rv√¶rende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem K√łber og S√¶lger. Senere fravigelse af Aftalen eller Betingelserne kan alene ske gennem udf√¶rdigelsen af ny aftale eller skriftligt till√¶g til Aftalen.

Betingelserne kan af S√¶lger revideres og/eller √¶ndres p√• et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indg√•ede Aftaler ber√łres dog ikke heraf.

17 Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller S√¶lgers ydelser i √łvrigt, og som ikke kan l√łses i mindelighed mellem parterne, skal afg√łres efter dansk ret ved de almindelige domstole p√• S√¶lgers til enhver tid v√¶rende hjemsted ved byretten i K√łbenhavn.

18 Oplysninger om sælger

Viasol A/S
CVR: 34091803
Hejrevej 39
2400 K√łbenhavn NV
Tel.: +45 7020 7474
Mail: info@viasol.dk

Pr√łv vores online beregner