Handelsbetingelser B2C

VIASOL A/S

B2C ‚Äď HANDEL MED PRIVATKUNDER

1 Almindelige betingelsers formål og rækkevidde

N√¶rv√¶rende almindelige betingelser (herefter ben√¶vnt Betingelserne) fasts√¶tter de n√¶rmere vilk√•r for VIASOL A/S‚Äô (herefter ben√¶vnt ‚ÄĚS√¶lger‚ÄĚ) levering af varer til en
forbruger (herefter ben√¶vnt K√łber) som beskrevet i den mellem K√łber og S√¶lger A/S indg√•ede aftale (herefter ben√¶vnt ‚ÄĚAftalen‚ÄĚ).
I det omfang andet ikke er skriftligt aftalt, er nedenfor angivne almindelige betingelser g√¶ldende og g√•r forud for K√łbers eventuelle almindelige betingelser.

2 Ydelsernes omfang

S√¶lgers ydelse best√•r i levering af varer, hvis n√¶rmere udformning, omfang og leveringstidspunkt er beskrevet i den indg√•ede k√łbsaftale/mail eller anden
korrespondance.

3 Aftaleindgåelse

Endelig Aftale om k√łb anses indg√•et, n√•r K√łber har underskrevet k√łbsaftale/ bekr√¶ftet mail eller bekr√¶ftet anden korrespondance.
Sælger fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl og oplysninger i materiale udformet af tredjemand. Dette gælder enhver form for salgsmateriale, beskrivelser,
brugervejledning, indhold på andre websites m.v.

4 Annullering og ændring af ordrer

K√łber har efter afgivelse af ordre ikke ret til √¶ndring heri eller annullering heraf.
S√•fremt S√¶lger p√• trods af ovenst√•ende s√¶rskilt godkender en annullering eller √¶ndring, er K√łber pligtig at betale de med annulleringen eller √¶ndringen forbundne
omkostninger, herunder omkostninger til opbevaring og sikring af kvalitet og egenskaber samt forrentning, som f√łlge af udskudt leveringstidspunkt. Ved hel eller delvis
annullering er K√łber videre pligtig til at erstatte S√¶lgers mistede fortjeneste.

5 Returvarer og returnerbar emballage

Varer modtages ikke retur.
Såfremt det på trods af ovenstående aftales, at Sælger tager varer retur, skal varerne være ubrugte, i mangelfri stand, og i original og ubrudt emballage. Varerne skal
v√¶re fri for smuds etc. Varer, der er specielt producerede og/eller hjemtaget til K√łber, modtages dog aldrig retur.
Godkendte returvarer krediteres med fradrag af det af Sælger fastsatte gebyr til dækning af returneringsomkostninger og Sælgers salgsomkostninger.
Returbar emballage krediteres ved frankolevering i uskadt stand inden 3 måneder fra Sælgers levering. Kreditering foretages med et fradrag til dækning af slitage,
håndterings-, og fragtomkostninger m.v.

6 Priser og fakturering

Den aftalte pris for de bestilte varer fremgår af Sælgers fremsendte dokumentation.
S√¶lger er berettiget til at fakturere K√łber for betaling for varer, forud for levering.

7 Betaling

De af Sælger fremsendte fakturaer forfalder til betaling minimum 2 dage INDEN leveringsdato. Varer udgår ikke fra Viasol A/S’ lager, med mindre der er registreret
betaling for varen.
Ved forsinket betaling er Sælger berettiget til at opkræve morarenter på 2,5 % pr. påbegyndt måned af det samlede udestående fra forfaldsdagen. Forsinket betaling af
en faktura anses altid som væsentlig misligholdelse af Aftalen.
S√•fremt der leveres l√łbende, og der foreligger forsinket betaling fra K√łbers side af en fremsendt faktura, er S√¶lger berettiget til at tilbageholde evt. fremtidige
leverancer til K√łber eller suspendere yderligere arbejde og/eller i denne forbindelse kr√¶ve senere leveringstidspunkter udsat med en periode svarende til K√łbers
forsinkelse med betalingen.
S√ÜLGER FORBEHOLDER SIG EJENDOMSRETTEN TIL VARER INDTIL DEN FULDE K√ėBESUM ER ERLAGT.

8 Garanti

S√¶lger yder ikke selvst√¶ndig garanti p√• vareleverancer. K√łber kan ikke overfor S√¶lger rejse krav i henhold til en i k√łbsaftalen eller p√• anden m√•de tilsagt
producentgaranti for en vare, idet S√¶lger alene videreformidler en s√•dan producentgaranti til K√łber.

9 Fejl og mangler

K√łber er forpligtet til at unders√łge og teste det leverede umiddelbart efter levering, s√• grundigt som forholdet n√łdvendigg√łr det, for at konstatere, om der er mangler
ved det leverede, eller om det leverede er i overensstemmelse med ordrebekræftelsen såvel i forhold til kvalitativt som kvantitativt.

For at p√•ber√•be sig, at det leverede lider af fejl eller mangler (herefter ben√¶vnt ‚ÄĚfejl‚ÄĚ), skal K√łber skriftligt reklamere overfor S√¶lger straks efter, at fejlen er eller burde
v√¶re opdaget. K√łber skal i forbindelse med reklamationen angive og p√• forlangende forevise, hvordan fejlen ytrer sig. S√¶lger er alene ansvarlig for fejl, som K√łber har
reklameret over straks fra levering af den fejlbehæftede vare.
Sælger er aldrig ansvarlig for, og det betragtes ikke som misligholdelse, såfremt der er fejl, som skyldes udformningen af varen, forudsat udformningen er i
overensstemmelse med det aftalte. S√¶lger er ligeledes ikke ansvarlig for fejl, som skyldes K√łbers egne forhold s√• som manglende vedligeholdelse, fejlagtig brug,
anvendelse imod Sælgers forskrifter samt ændringer og indgreb i det leverede af ikke autoriseret personer.
Såfremt der måtte være fejl i leverede varer, kan Sælger vælge, hvorvidt Sælger vil:
a) afhjælpe fejlen,
b) foretage omlevering eller efterlevering af fejlbehæftede varer, eller
c) give K√łber et forholdsm√¶ssigt afslag i prisen.
I det tilf√¶lde hvor det med rimelighed vurderes, at K√łber selv kan foretage afhj√¶lpning, anses afhj√¶lpningen for afsluttet ved fremsendelse af en mangelfri del og/eller
instruktion for afhjælpning.
Såfremt Sælger vælger at afhjælpe, foretage om- eller efterlevering, er Sælger forpligtet til med den hurtighed, som situationen kræver, og på egen bekostning at
foretage sådan afhjælpning, om- eller efterlevering.
S√•fremt S√¶lger ikke inden rimelig tid foretager afhj√¶lpning, om- eller efterlevering af varer med den hurtighed, som omst√¶ndighederne kr√¶ver, kan K√łber skriftligt give
S√¶lger en endelig og rimelig frist for at foretage afhj√¶lpning, om- eller efterlevering. Fristen skal som minimum udg√łre 5 arbejdsdage og tidligst udl√łbe 20 arbejdsdage
regnet fra det tidspunkt, hvor S√¶lger modtog K√łbers skriftlige reklamation i anledning af fejlen.
Har S√¶lger ikke foretaget afhj√¶lpning, om- eller efterlevering ved fristens udl√łb, har K√łber ret til et forholdsm√¶ssigt afslag svarende til den fejlbeh√¶ftede andel af det
leverede i forhold til den samlede leverance og pris.

S√•fremt fejlen er v√¶sentlig, kan K√łber oph√¶ve aftalen for s√• vidt ang√•r den fejlbeh√¶ftede andel af varerne. K√łber kan alene oph√¶ve Aftalen for s√• vidt ang√•r ikke-
fejlbehæftede varer, såfremt de står i en sådan sammenhæng med de fejlbehæftede varer, at de ikke med rimelighed kan fungere tilfredsstillende alene.

K√łber kan ikke overfor S√¶lger rejse krav for eventuelle mangler ved produktet, med mindre S√¶lger kan f√• kravet d√¶kket af producenten.
Har K√łber reklameret over fejl, og viser det sig, at der ikke foreligger fejl, som kan tilskrives S√¶lger, skal K√łber erstatte de udgifter, S√¶lger m√•tte have haft i s√•dan
sammenh√¶ng, herunder unders√łgelses- og fragtomkostninger.

10 Levering og risikoens overgang

Det anf√łrte leveringstidspunkt er alene vejledende for S√¶lger, med mindre andet skriftligt er aftalt.
S√•fremt der er aftalt fast leveringstidspunkt har S√¶lger ret til tidsfristforl√¶ngelse i f√łlgende tilf√¶lde;
a) Force majeure jf. punkt 13
b) Ved forsinkelse, som skyldes S√¶lgers leverand√łrer, transport√łrer eller √łvrige tredjemand
c) Usædvanligt vejrlig
d) Arbejdskonflikter uanset årsag
e) Offentlige påbud eller forbud, som Sælger ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse.
Hvor der er truffet aftale om levering p√• K√łbers adresse eller andet af K√łber anvist sted, leveres varen s√• n√¶r brugsstedet, som en lastvogn efter chauff√łrens sk√łn kan
k√łre uden fare for at k√łre fast eller beskadige k√łret√łjet eller omgivelserne.
K√łber er forpligtet til at foretage kontrol af de modtagne varer og stilleforn√łdent mandskab til r√•dighed for afl√¶sning.
S√•fremt K√łber ikke opfylder de ovenfor anf√łrte forpligtelser, vil S√¶lger v√¶re berettiget, men ikke forpligtet, til at foretage levering med frig√łrende virkning p√•
leveringsstedet, uanset om en repr√¶sentant for K√łber er til stede. Risikoen for varens undergang eller beskadigelse overg√•r til K√łber ved levering. F√łlgeseddel eller
transport√łrens k√łreseddel anses som dokumentation for levering.
Udgifter ved eventuel ventetid i forbindelse med afl√¶sning p√• K√łbers adresse eller andet af K√łber anvist sted d√¶kkes af K√łber, ligesom K√łber d√¶kker eventuelle
omkostninger, der f√łlger af, at K√łber ikke kan modtage varerne til det aftalte leveringstidspunkt.

11 Reklamation ved og ansvar for forsinkelse

K√łber skal reklamere skriftligt straks ved konstatering af forsinkelse, idet K√łber ellers mister ethvert krav p√• grund af forsinkelsen.
Ved mindre forsinkelse foretages efterlevering.
I tilf√¶lde af v√¶sentlig forsinkelse er K√łber berettiget til at h√¶ve ordren. Hvis der er aftalt successiv levering, er K√łber dog alene berettiget til at h√¶ve den forsinkede
delleverance.
K√łber har ikke ret til nogen erstatning i anledning af S√¶lgerens forsinkelse. Dette g√¶lder uanset om K√łber h√¶ver eller fastholder k√łbet.

12 Produktansvar

Sælger er ansvarlig efter lov om produktansvar, i det omfang loven ufravigeligt pålægger Sælger ansvar for sådanne skader, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte
v√¶re begr√¶nset. S√¶lger er endvidere ansvarlig for skader, som leverede produkter fra S√¶lger m√•tte forvolde, i det omfang skadeforvoldelsen skyldes ud√łvelse af grov
uagtsomhed fra Sælgers side, og Sælgers ansvar herfor ikke lovligt måtte være begrænset.

I tilf√¶lde hvor S√¶lger er ansvarlig for produktskader, men hvor skaden ogs√• kan henf√łres til fejl beg√•et af K√łber, fordeles ansvaret efter graden af udvist skyld.
I det omfang S√¶lger m√•tte blive p√•lagt ansvar for produktskader i forhold til tredjemand, er K√łber forpligtet til, at holde S√¶lger skadesl√łs for det ansvar S√¶lger m√•tte
blive p√•lagt, og som er videreg√•ende end S√¶lgers ansvar efter ovenst√•ende bestemmelser. K√łber er forpligtet til at lade sig sags√łge/indklage ved samme
domstol/voldgift som behandler erstatningskrav mod S√¶lger fra tredjemand i anledning af produkter leveret af S√¶lger via K√łber til tredjemand.
Sælger hæfter aldrig for driftstab, avancetab eller andet indirekte tab.

13 Force majeure

I tilfælde af at levering, rettidig levering eller mangelfri levering, hindres eller forsinkes af begivenheder udenfor Sælgers kontrol, herunder men ikke begrænset til
arbejdskonflikt, driftsforstyrrelser, transportvanskeligheder eller anden tredjemands svigt eller lignende, kan Sælger ansvarsfrit udskyde levering eller helt eller delvist
annullere ordren efter eget valg ved meddelelse til K√łber hurtigst muligt.

14 Almindelig ansvarsbegr√¶nsning og transport i krav mod s√¶lgers leverand√łrer

S√¶lgers ansvar kan ikke ‚Äď uanset eventuel p√•vist uagtsomhed ‚Äď omfatte dagb√łder, driftstab, tidstab eller andet indirekte tab, hvad enten ansvaret m√•tte st√łttes p√•
almindelige erstatningsregler eller -grundlag.
I det tilf√¶lde, hvor S√¶lgers leverand√łr eller anden tredjemand har et ansvar over for S√¶lger for forsinkelser eller mangler, vil S√¶lger v√¶re indstillet p√• at give K√łber
transport i S√¶lgers krav mod leverand√łren eller tredjemand.

15 Tavshedspligt

I forbindelse med Aftalens udf√łrelse kan begge parter f√• adgang til fortrolige informationer og andet fortroligt materiale hos hinanden. Begge parter indest√•r for, at de
selv samt deres ansatte og underleverand√łrer i enhver henseende vil behandle de modtagne oplysninger fortroligt. Denne bestemmelse vedvarer tidsubegr√¶nset.
Udover n√¶rv√¶rende bestemmelse g√¶lder √łvrige bestemmelser om fortrolighed og forretningshemmeligheder i henhold til dansk ret.

16 Fortolkning og ændringer

N√¶rv√¶rende betingelser finder anvendelse i det omfang, de ikke eksplicit og skriftligt er fraveget skriftligt mellem K√łber og S√¶lger. Senere fravigelse af Aftalen eller
Betingelserne kan alene ske gennem udfærdigelsen af ny aftale eller skriftligt tillæg til Aftalen.
Betingelserne kan af S√¶lger revideres og/eller √¶ndres p√• et hvilket som helst tidspunkt. Allerede indg√•ede Aftaler ber√łres dog ikke heraf.

17 Lovvalg og værneting

Tvist mellem parterne, der udspringer af Betingelserne, Aftalen eller S√¶lgers ydelser i √łvrigt, og som ikke kan l√łses i mindelighed mellem parterne, skal afg√łres efter
dansk ret ved de almindelige domstole p√• S√¶lgers til enhver tid v√¶rende hjemsted ved byretten i K√łbenhavn.

18 Oplysninger om sælger

Viasol A/S
CVR: 34091803
Hejrevej 39
2400 K√łbenhavn NV
Tel.: +45 7020 7474
Mail: info@viasol.dk

Pr√łv vores online beregner